نمایشگاه نهمین کنفرانس کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت نقشه / کروکی
عنوان غرفه نوع غرفه متراژ غرفه قیمت نام متقاضی لوگو
A1 9 15,000,000 ریال
B1 15 18,000,000 ریال
A5 9 20,000,000 ریال
A2 9 15,000,000 ریال
A3 9 15,000,000 ریال
A4 9 15,000,000 ریال
A6 9 20,000,000 ریال
A7 9 20,000,000 ریال
A8 9 20,000,000 ریال
B2 15 18,000,000 ریال