مهلت ارسال مقالات 1397-07-25
اعلام نتایج داوری مقالات 1397-08-15
آخرین مهلت ثبت نام و ارسال نهایی مقالات 1397-08-18
مسابقه
مسابقه پویانمایی
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1397-08-15
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1397-08-30
1397-08-30 08:00
1397-08-30 20:00