اهداف کنفرانس

  • فراهم نمودن بستری برای تبادل نظر بین کارشناسان، محققان و خبرگان علمی و صنعت
  • عرضه دستاوردهای نوین محققان وپژوهشگران به مجامع علمی و صنعتی
  • معرفی ابعاد وسیع مدل سازی های CFD در صنایع فرآیندی
  • شناسایی توانمندی های CFD و کاربردهای آن
  • شناسایی محدودیت ها در اعتبار و کاربرد کدهای CFD موجود و ترسیم افق پژوهش های مورد نیاز