جاپ مقالات در نشریه مهندسی شیمی ایران
1397-07-08

طبق هماهنگی های کمیته علمی و اجرایی نهمین کنفرانس ملی کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی در صنایع شیمیایی و نفت و انجمن مهندسی شیمی ایران مقالات برتر فارسی این کنفرانس در نشریه علمی-ترویجی "مهندسی شیمی ایران" به چاپ خواهند رسید.