تمدید مهلت ارسال مقالات
1397-06-31

بنا به درخواست های مکرر شما همراهان و فرهیختگان عزیز و طبق نظر کمیته علمی زمان ارسال مقالات (نسخه کامل) تا تاریخ 25مهرماه تمدید گردید.