چاپ مقالات برتر در مجلات
1397-04-31
چاپ مقالات برتر در مجلات

طبق هماهنگی های کمیته علمی و اجرایی نهمین کنفرانس ملی کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی در صنایع شیمیایی و نفت مقالات برتر به دو نشریه زیر جهت چاپ ارسال خواهد شد.

1. Chemical Product and Process Modeling

2. Journal of Chemical and Petroleum Engineering

تنها مقالاتی که به زبان انگلیسی نوشته شده و نیز توسط کمیته علمی مورد تایید باشند جهت چاپ به این دو نشریه ارسال خواهند شد.