برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 Numerical modeling of radiative heat transfer in energy conversion processes
1397-09-01 09:00-12:00
دانشگاه تهران، دانشکده فنی، دانشکده مهندسی شیمی 30
0 ریال
2 Dr.Hadi Bordbar